Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 

Prevádzkovateľ - firma: .... CK Malko Polo, s.r.o.
Sídlo:      Nám. M. R. Štefánika 936/38/II 90701, Myjava, Slovakia
Zápis v OR:   OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 18814/R
IČO:   36 324 175
     
Projektový manažér:   Bc. Erika Málková
Telefonický kontakt:   +421 905 214250
Email:   info@pes.sk

 

 

 

 

 Portál pes.sk - internetové stránky: (ďalej len Pes.sk)

 

 • Všeobecné ustanovenia


         Prístupom na internetové  stránky Pes.sk súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami.

         Užívateľom Pes.sk  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Pes.sk.

     Každý užívateľ, ktorý pristupuje na internetové stránky Pes.sk, ich používa  na vlastné riziko. Služby poskytované portálom Pes.sk sú verejne prístupné prostredníctvom internetovej siete. Prevádzkovanie Pes.sk, používanie jeho služieb, práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Používanie Pes.sk je podmienené súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Súhlas užívateľ vyjadrí tým, že Portál pes.sk používa. V prípade porušenia pravidiel, môže prevádzkovateľ uplatniť opatrenia v nich obsiahnuté. 

 

 • Vylúčenie zodpovednosti a záruk


        Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu stránok Pes.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priame alebo nepriame, vzniknuté v spojitosti s užívaním stránok Pes.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti stránok  uverejnenú na stránkach Pes.sk a neručí ani za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie a inej propagácie tretích osôb zverejnené na stránkach Pes.sk. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah dostupný na akýchkoľvek iných internetových stránkach prepojených na stránku Pes.sk. Prístup na akékoľvek iné internetové stránky prepojené na stránku Pes.sk je na vlastné riziko užívateľa.

 

 • Autorské práva


        Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach Pes.sk, vrátane jeho textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického dizajnu stránok, loga, technických náčrtov, počítačových programov, grafiky a multimediálnych súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok Portálu pes.sk nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozširovaný, samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.

Takto udelený súhlas so šírením obsahu stránok Pes.sk môže prevádzkovateľ kedykoľvek odvolať.

 

 • Správanie sa užívateľa


       Užívateľ sa zaväzuje, že sa pri používaní tohto portálu bude riadiť právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, bude vždy konať v súlade s týmito predpismi, dobrými mravmi, a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, nebude akokoľvek poškodzovať dobré meno prevádzkovateľa ani ostatných užívateľov.

Užívateľ sa predovšetkým zaväzuje, že nebude:

 • zasahovať do bezpečnosti tohto portálu alebo ju inak zneužívať;
 • zasahovať do používania tohto portálu zo strany iných používateľov;
 • využívať portál pre rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), reťazových správ;
 • využívať portál pre osobný prospech súvisiaci s osobnou komerčnou činnosťou akéhokoľvek druhu /s výnimkou rubrík pre tento účel zriadených/;
 • zasielať na tento portál správy obsahujúce vírusy alebo akékoľvek nebezpečné či škodlivé aplikácie;
 • vytvárať falošné správy (fake, hoax) za účelom falšovania identity odosielateľa či sa pokúšať preniknúť na používateľský účet iných používateľov;
 • pokúšať sa získať prístup k častiam tohto portálu, ktoré sú vylúčené z používania verejnosti;
 • šíriť na stránkach tohto portálu akékoľvek správy či materiály porušujúce právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, správy či materiály, ktoré zasahujú do práv a oprávnených záujmov tretích strán, ktoré sú proti ľudskej dôstojnosti, ktoré sú svojím obsahom akokoľvek diskriminujúce z hľadiska náboženstva, vyznania, rasy, pohlavia a ktoré propagujú protiprávnu činnosť či násilie.

 

 • Odkazy na internetové stránky tretích strán


          Prevádzkovateľ má právo rozhodovať o akýchkoľvek URL odkazoch v objektoch, diskusiách a diskusnom fóre.

V prípade, že internetové stránky tretích strán obsahujú odkaz na stránky Pes.sk, a v prípade, že tieto odkazy a ich obsah neboli dopredu písomne schválené prevádzkovateľom, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť za tieto odkazy.

 

 • Sankcie
   

        Prevádzkovateľ môže uplatniť sankcie v prípade, že používateľ využíva portál v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej Republiky, dobrými mravmi alebo porušuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Prevádzkovateľ môže použiť ktorúkoľvek z nasledovne uvedených sankcií: upozornenie používateľa, okamžité obmedzenie používania portálu, zrušenie používateľského účtu alebo zablokovanie používania portálu používateľom. V prípade, že používateľ bude opakovane alebo vážnym spôsobom porušovať vyššie uvedené predpisy, môže prevádzkovateľ voči nemu podať návrh na začatie konania v občiansko-právnej oblasti, prípadne v závislosti na charaktere porušenia podať trestné oznámenie u orgánov činných v trestnom konaní.

 

 • Zmeny Všeobecných obchodných podmienok
   

         Pes.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a aktualizovať tieto Všeobecné obchodné podmienky bez toho, aby na to užívatelia museli byť upozornení. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zverejniť na stránke Pes.sk vždy aktuálne Všeobecné obchodné podmienky. 


 

PODMIENKY A PRAVIDLÁ REGISTROVANÝCH UŽÍVATEĽOV

 

Registrovaný užívateľ je užívateľ Pes.sk, ktorý sa na ňom úspešne zaregistruje.

Registrácia užívateľa je základnou podmienkou nahrávania fotografií, pridávania videí, inzercie, článkov a informácií o podujatiach týkajúcich sa psov a ďalšej dispozície s nimi.

Po vyplnení povinných údajov je novému užívateľovi odoslaný mail na ním zadanú mailovú adresu. Po potvrdení notifikačného mailu je registrácia úspešne ukončená a užívateľ môže využívať vyššie uvedené služby.

 

 • 1. Pravidlá pre nahrávanie fotografií
   

        V prípade, že bude užívateľ nahrávať akékoľvek fotografie na Portál pes.sk, vyhlasuje tým, že má autorské právo dané fotografie publikovať a disponovať s nimi. V prípade, že nahrá fotografiu, na ktorú nemá právo publikácie ani dispozície, môže dôjsť k porušeniu autorských práv, za ktoré môže byť postihnutý. Portál pes.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod ani vlastníctvo pridávaných fotografií užívateľov. Za každú pridanú fotografiu na Portál pes.sk je zodpovedný užívateľ, ktorý danú fotografiu pridal. Zverejnenie fotografie užívateľom oprávňuje Pes.sk k ďalšiemu použitiu a zverejneniu fotografie na Pes.sk. 

 

 • 2. Pravidlá pre nahrávanie videí
   

       V prípade, že bude užívateľ nahrávať akékoľvek video na Portál pes.sk, vyhlasuje tým, že má autorské právo dané video publikovať a disponovať s ním. V prípade, že nahrá video, na ktoré nemá právo publikácie ani dispozície, môže dôjsť k porušeniu autorských práv, za ktoré môže byť postihnutý. Portál pes.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod ani vlastníctvo pridávaných videíužívateľov. Za každé pridané video na Portál pes.sk je zodpovedný užívateľ, ktorý dané video pridal.

 

 • 3. Pravidlá pre články a diskusie
   

Užívateľom služieb na Portál pes.sk  je predovšetkým zakázané:

 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy  alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • vydávať sa za iných užívateľov alebo administrátora stránky Pes.sk
 • používanie ľubovoľnej formy spamu (písanie VEĽKÝM PÍSMOM, odkazovanie na iné stránky, a podobne)
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe;
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • propagovať pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
   

Užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na Pes.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Do diskusie majú právo vkladať príspevok nielen registrovaní užívatelia, ale aj neregistrovaní užívatelia Pes.sk. Podmienkou vloženia príspevku do diskusie pre neregistrovaných užívateľov je uvedenie mena a mailovej adresy, ktorá nebude zverejnená.

Každý užívateľ je zodpovedný za svoj pridaný článok. Užívateľ vyhlasuje, že je buď autorom článku alebo má právo článok publikovať, článok neoprávnene nekopíroval z iných zdrojov a v článku  neuvádza nepravdivé údaje. Pokiaľ autor čerpal pri písaní článku z nejakého zdroja, musí ho uviesť vždy na konci článku. Pre pridávanie fotografií k článkom platia pravidlá podľa bodu 1, pre videá platia pravidlá podľa bodu 2.

Pridávaný článok a príspevok do diskusie sa na stránke Pes.sk nezobrazuje automaticky, ale až po autorizácii administrátorom stránky.

 

 • 4. Pravidlá pre inzerciu
   

        Užívateľ je povinný zvážiť výber kategórie, do ktorej vloží inzerát. Inzeráty týkajúce sa inej tematiky ako je predaj, kúpa alebo darovanie psov, potrieb pre psov, poskytovanie služieb týkajúcich sa psov, krytie psov, strata, či nález psa je zakázané pridávať a budú okamžite zmazané administrátorom. Je zakázané pridávať falošné, vymyslené a nepravdivé inzeráty a údaje v nich. Pes.sk si vyhradzuje právo zmazať akýkoľvek pridaný inzerát.

Pre pridávanie fotografií platia pravidlá podľa bodu 1, pre videá platia pravidlá podľa bodu 2.

 

 • 5. Pravidlá pre inzerciu výstav/podujatí so psom

        
       Užívateľ môže pridávať výstavy / podujatia so psom, ktoré súvisia s tematikou stránky. Je možné pridávať i Vaše firemné, alebo osobné podujatia, pokiaľ súvisia s tematikou stránky. Výstavy / podujatia týkajúce sa inej tematiky ako súvisiacej so stránkou je zakázané pridávať a budú okamžite zmazané administrátorom. Je zakázané pridávať falošné, vymyslené a nepravdivé výstavy / podujatia a údaje v nich. Pes.sk si vyhradzuje právo zmazať akýkéľvek pridané výstavy / podujatia.

Pre pridávanie fotografií platia pravidlá podľa bodu 1, pre videá platia pravidlá podľa bodu 2.
 

Topovanie
 

 • 6. Topovanie inzerátov zo Slovenska a z Českej republiky
   

       Bežné inzeráty sa radia podľa dátumu vloženia. Topované inzeráty majú taktiež svoj dátum, podľa ktorého sa radia. Topovanie prebieha tak, že sa k Vášmu inzerátu priradí dátum do ktorého je topovaný a podľa ktorého sa radí medzi ďalšími TOP inzerátmi.

Po dobu svojho zvýhodnenia sa na podstránke Inzercia zobrazuje vždy v príslušnej kategórii nad všetkými bežnými inzerátmi ako aj vo výsledkoch vyhľadávania - https://www.pes.sk/inzercia/predam-psa , https://www.pes.sk/inzercia/kupim-psa , https://www.pes.sk/inzercia/darujem-psa . TOP inzerát sa zvýrazní veľkosťou, záložkou TOP, zmení farbu podkladu na modrú. Taktiež bude zobrazený so záložkou TOP pred bežnými inzerátmi - na hlavnej stránke v príslušnej záložke Predám psa, Kúpim psa, alebo Darujem psa - https://www.pes.sk/ i na podstránke – Encyklopédia pod konkrétnym plemenom – napr. Labradorský retríver https://www.pes.sk/retrivre-sliedice-a-vodne-psy/labradorsky-retriver .  Inzeráty je možné topovať niekoľkokrát za sebou a tým ich neustále udržať hore nad bežnými inzerátmi.
 

Cenník topovania inzerátov - Slovensko

Dĺžka Topovania inzerátu:

Tvar SMS:

Cena SMS s DPH:

1 deň

PES1 [:ID:]

0,50 €

3 dni

PES3 [:ID:]

1,00 €

7 dní

PES7 [:ID:]

1,50 €

14 dní

PES14 [:ID:]

2,00 €

30 dní

PES30 [:ID:]

3,00 €


Cenník topovania inzerátov – Česká republika

Dĺžka Topovania inzerátu:

SMS na číslo:

Tvar SMS:

Cena SMS s DPH:

1 deň

9071110

PES1 [:ID:]

10 Kč

3 dni

9071115

PES3 [:ID:]

15 Kč

7 dní

9071130

PES7 [:ID:]

30 Kč

14 dní

9071150

PES14 [:ID:]

50 Kč

30 dní

9071179

PES30 [:ID:]

79 Kč

 

Ako topovať zo Slovenska

Pre topovanie inzerátu sa zasiela SMS na číslo 8877. Tvar SMS sa volí dĺžky obdobia, na ktorý chce zákazník inzerát topovať.
Príklad: pri topovaní na 7 dní sa zasiela SMS na číslo 8877 s textom: PES7 [:ID:], pričom ID je unikátne identifikačné číslo inzerátu.

Dĺžka Topovania inzerátu:

Tvar SMS:

Cena SMS s DPH:

1 deň

PES1 [:ID:]

0,50 €

3 dni

PES3 [:ID:]

1,00 €

7 dní

PES7 [:ID:]

1,50 €

14 dní

PES14 [:ID:]

2,00 €

30 dní

PES30 [:ID:]

3,00 €

O úspešnosti topovania inzerátu je zákazník informovaný spätnou SMSkou. Topovanie inzerátu sa uskutoční automaticky do niekoľkých minút.

Faktúru – daňový doklad za svoju platbu si zákazník môže stiahnuť zo stránky: www.mypay.sk.
 

Ako topovať z Českej republiky

Pre topovanie inzerátu zašlite SMS podľa dĺžky obdobia v tvare a na číslo, na ktoré chcete inzerát topovať.
Príklad: pri topovaní na 7 dní zašlite SMS na číslo 9071130 s textom: PES7 [:ID:], pričom ID je unikátne identifikačné číslo inzerátu.

Dĺžka Topovania inzerátu:

SMS na číslo:

Tvar SMS:

Cena SMS s DPH:

1 deň

9071110

PES1 [:ID:]

10 Kč

3 dni

9071115

PES3 [:ID:]

15 Kč

7 dní

9071130

PES7 [:ID:]

30 Kč

14 dní

9071150

PES14 [:ID:]

50 Kč

30 dní

9071179

PES30 [:ID:]

79 Kč

O úspešnosti topovania inzerátu je zákazník informovaný spätnou SMSkou. Topovanie inzerátu sa uskutoční automaticky do niekoľkých minút.

Faktúru – daňový doklad za svoju platbu si zákazník môže stiahnuť zo stránky: www.mypay.sk.

 

 • 7. Topovanie inzerátov výstav/podujatí
   

       Bežné inzeráty výstav/podujatí sa radia podľa najbližšieho aktuálneho dátumu konania konkrétnej výstavy/podujatia. Topovanie výstav/podujatí  prebieha tak, že sa k Vašej výstave/podujatiu priradí dátum do ktorého je topovaný a podľa ktorého sa radí medzi ďalšími TOP výstavami/podujatiami.

Po dobu svojho zvýhodnenia sa na podstránke Výstavy a podujatia zobrazuje vždy nad všetkými bežnými výstavami/podujatiami - https://www.pes.sk/inzercia/vystavy-podujatia . TOP výstava/ podujatie sa zvýrazní veľkosťou, záložkou TOP, zmení farbu podkladu na modrú. Taktiež bude zobrazená na hlavnej stránke pod Výstavným kalendárom/podujatím so psom, kde budú zobrazené max 3 posledne topované výstav/podujatia - https://www.pes.sk/ .

Pre cenník topovania inzerátov výstav/podujatí a ako topovať platia rovnaké kritéria ako v bode  6.