Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Prevádzkovateľ - firma: .... CK Malko Polo, s.r.o.
Sídlo:      Nám. M. R. Štefánika 936/38/II 90701, Myjava, Slovakia
Zápis v OR:   OS Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo 18814/R
IČO:   36 324 175
     
Projektový manažér:   Bc. Erika Málková
Telefonický kontakt:   +421 905 214250
Email:   info@pes.sk

 

 

 

 

 Portál pes.sk - internetové stránky: (ďalej len Pes.sk)

 

 1. Užívateľom Pes.sk  je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navštívi Portál pes.sk.

   
 2. Užívateľ vyhlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby Pes.sk spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácii produktov prostredníctvom Pes.sk (ďalej ako „osobné údaje“). V prípade, že je užívateľom fyzická osoba, spravidla uvádza svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska s PSČ, štát, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je užívateľ právnická osoba alebo živnostník, uvádza spravidla navyše fakturačné údaje, t.j. svoje obchodné meno, adresu sídla s PSČ, IČO, DIČ, IčDPH. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov Pes.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľovi vznikli.
   
 3. Užívateľ súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany Pes.sk ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov. Užívateľ berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté užívateľom môže Pes.sk ďalej poskytnúť príslušnému dodávateľovi na účely poskytnutia užívateľom požadovanej služby.
   
 4. Užívateľ súhlasí so spracovaním a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu spoločnosti Pes.sk po dobu desiatich rokov. V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov užívateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Pes.sk namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
   
 5. Užívateľ súhlasí s tým, aby Pes.sk poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Užívateľ súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby poskytnutia požadovanej služby, iným dodávateľom služieb a zmluvným partnerom Pes.sk.
   
 6. Užívateľ týmto udeľuje Pes.sk súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých Pes.sk pri objednávke služieb.
   
 7. Užívateľ vyhlasuje a v plnom rozsahu zodpovedá, že všetky ním uvedené údaje sú úplné a pravdivé. Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin alebo by mohlo byť dôvodom na odmietnutie poskytnutia služby zo strany dodávateľa.